İzmir Avukatlık Bürosu, Algı Hukuk

FAALİYET ALANLARIMIZ

SON YAZILAR

Blog Makaleler 
Blog Makaleler 
Blog Makaleler 
Blog Makaleler 
Blog Makaleler 
Blog Makaleler 
Blog Makaleler 
Blog Makaleler 
Blog Makaleler 
Blog Makaleler 

Sağlık Hukuku

Avukatlarımız sağlık hukuku & malpraktis davaları alanında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik davalarda 2008’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tedavinin yeminli bir mesleği icra eden hekimden beklenilen ölçülere ve endüstri standartlarına uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk nedeniyle hasta ile doktor ve hastane arasında sık sık uyuşmazlıklar yaşanmakta ve bu uyuşmazlıklar zaman zaman mahkemelere taşınmaktadır.

Yaşanan bu uyuşmazlıkların çözümlenmesi sürecinde hukuk büromuz gerek hasta ve gerekse hastanelere malpraktis davaları olarak adlandırılan bu süreçte hukuki destek vermektedirler.

İzmir sağlık hukuku & malpraktis davaları avukatlarımız ayrıca tedavi kapsamında yapılan yanlışlıklar veya işlenen taksirli ve kasıtlı suçların, tazminat ve ceza hukuku kapsamında ele alınması gibi konularda gerek ceza davası ve gerekse tazminat taleplerine ilişkin olarak hukuk davalarında avukatlık hizmeti sunmaktadırlar.

Sağlık Hukuku & Malpraktis Davaları

“Sağlık alanında ülkemizde son yıllarda hızla özel hastanelerin kurulması ve tıp teknolojisinin de ciddi anlamda gelişimi, beraberinde hukuki sorun ve uyuşmazlıkların artmasına, çeşitlenmesine ve karmaşıklaşmasına da yol açmıştır.

Bu alanda gerek hekim uygulamalarından kaynaklanan hukuki gerekse de cezai uyuşmazlıkların yanı sıra idari denetimden kaynaklanan idari yaptırımlara ilişkin uyuşmazlıklarla da sıkça karşılaşılmaktadır.”

“Sağlık hukuku bakımından zararların tazmin edilebilmesinde gerekli şartlardan belki de en önemlisi hekim kusurudur. Zira kusurun varlığında, malpraktisten söz edilecek ve hekimin sorumluluğuna gidilebilecek; kusur yok ise komplikasyondan bahsedilebilecek ve bir zarar oluşsa da tazmini zorlaşacaktır.”

Malpraktis Davaları Nerede Açılır?

Malpraktis durumunda tedavi eğer kamudaki bir hekim müdahalesi ile uygulanmışsa davada idare hukuku kuralları uygulanacak, idare mahkemesinde dava açılacaktır. Kamuda değil de özelde bir müdahale söz konusu ise açılacak maddi manevi tazminat davasının adli yargıda görülmesi, davanın tüketici mahkemelerinde açılması gerekmektedir.

Malpraktis Davaları Kime Karşı Açılır?

Malpraktis davalarında davacı, yanlış müdahale nedeniyle zarar gören kişidir. Davalı ise, tedavinin kamuda mı özelde mi gerçekleştirildiğine göre değişiklik arz etmektedir. Özen yükümlülüğüne aykırı davranan hekim kamuda ise dava idareye karşı açılacak, idare de hekime kusuru oranında rücu edecektir.

Tedavi özelde uygulanmışsa davalı tedaviyi uygulayan hekimdir. Hasta, aynı zamanda hastaneye karşı da davasını yöneltebilir.

Malpraktis Davalarında Maddi Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Hasta, uğradığı haksız fiil nedeniyle maddi manevi tazminat talebinde bulunabilecektir. Bu bakımdan, hastane masrafları, operasyon masrafları, tedavisinin devamlılık arz etmesi durumunda gelecekteki masrafları, mahrum kaldığı kazançları, çalışamadığı günler için uğradığı kazanç kayıpları, iş gücünün ya da para kazanma gücünün kaybı nedeniyle uğradığı kaybı hasta tarafından talep edilebilecektir.

Öte yandan hasta veya gerekli şartlar gerçekleştiğinde hastanın ailesi de hatalı tıbbi müdahale nedeniyle manevi olarak zarar görmüşlerse (acı, elem, özgüven kaybı, psikolojinin bozulması gibi) zararlarına karşılık olacak şekilde makul bir miktarı davalıdan tazmin edebileceklerdir.

Malpraktis Nedeniyle Ceza Davaları Açılabilir mi?

Ceza hukuku bakımından ilgilinin rızası varsa suç oluşmayacaktır ancak ilgilinin rızası sağlık hukuku bakımından nasıl mevcut sayılacaktır? Sağlık hukuku bakımından ilgilinin rızasının bulunduğunun kabulü için doktorun müdahalesinin tedavi amacıyla olması, müdahalenin tıbbi standartlara uygun olması, hastanın muhtemel risk ve sonuçlarla ilgili bilgilendirilmesi ve hastanın tüm bu hususlara karşı beyan/rıza açıklayabilecek ayırtım gücüne sahip olması şarttır.

Bu hususların bulunmaması halinde bir zarar varsa hekim açısından kasten öldürme, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama taksirle öldürme, taksirle yaralama, suçları oluşabilecektir. Son olarak kamudaki doktorlar bakımından soruşturma yapılabilmesi soruşturma iznine bağlı iken özeldeki doktorlar için bu durum söz konusu değildir.

Sağlık Hukuku & Malpraktis Davaları Avukatı Hizmetlerimiz

  • Sağlık hukuku ve malpraktis davaları ile ilgili eğitim verilmesi
  • Hasta ile doktor ve hastane arasındaki görüşmelerin takibi
  • Malpraktis nedeniyle Arabuluculuğa başvurulması
  • Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açılması
  • Hatalı tıbbi müdahale/ malpraktis nedeniyle ceza davası açılması

Sağlık Hukuku & Malpraktis Davaları için Avukatlarımıza Ulaşın

İzmir’de faaliyet gösteren Algı Hukuk Bürosu İzmir sağlık hukuku & malpraktis avukatı kadrosu tarafından müvekkillerimize sağlık hukuku ve malpraktis alanında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.